Schema

Barnets tider är beroende av vilka arbetstider ni har + restider. endast!
för att vi skall kunna planera in personalen rätt, behöver vi att ni fyller i ert schema.

Det är viktigt att ni skriver ett nytt när ni ändrar arbetstider.

Om ni inte kommer en dag är det viktigt att höra av sig,
så att inte någon aktivitetesgrupp blir försenad.
Eftersom verksamheten inte lyder under skolplikten är deltagandet frivilligt.

Barn vars föräldrar är barnlediga eller arbetssökande,får vara på förskolan 20 timmar i veckan.

Vi ser helst följande tider Måndag - Torsdag kl 09 - 14

 

Allmänn förskola

Allmänn förskola gäller från 3-5 år.
Detta innebär att 525 timmar är gratis.
Dessa fördelas på 15 timmar i veckan där man ska delta i de aktivitetsgrupper som finns dvs fast 9-12 tisdag-torsdag,
övrig tid bestämmer ni och mentorn tillsammans.

Barnet är ledigt från förskolan alla lov, och deltar inte utöver de 15 timmarna.

För att detta skall gälla måste ni meddela förskolechefen att ni önskar detta,
annars går normal faktura med normala taxan ut.Närvaro/ansvar

Vårdnadshavarnas tillsynsansvar

Vårdnadshavares tillsynsansvar regleras i föräldrabalkens 6 kap. Barnets vårdnadshavare

svarar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för sig själv eller för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

 

Förskolans tillsynsansvar

Tillsynsansvaret för ett barn övergår från vårdnadshavarna till förskolan under den tid då barnet befinner sig i verksamheten. Vi ska då erbjuda barnen en trygg miljö. Det är vårt ansvar att ge förutsättningar och skapa rutiner så att kravet på uppsikt över och trygghet i verksamheten tillgodoses. Vilka åtgärder som krävs för tillsyn över barnen måste bedömas utifrån olika faktorer och omständigheter och varje enskilt tillfälle. Sådana faktorer är ålder, gruppens sammansättning, riskfaktorer i den fysiska/sociala miljön, barns förutsättningar osv.

Med verksamhetstid menas den tid som avtalats mellan vårdnadshavare och förskolan.

Förskolans ansvar för barnet börjar i och med att vårdnadshavarna/annan person

överlämnar barnet till personalen i förskolan.

 När barnet hämtas upphör förskolans ansvar i och med att barnet lämnas över till någon av vårdnadshavare/annan person. Skall annan person än vårdnadshavaren lämna/hämta barn är det viktigt att detta tydligt har överenskommits med vårdnadshavaren. Den som ska hämta ska dock vara känd av

personalen eller kunna styrka att han/hon är rätt person

 

OBS! Resa till och från förskolan är på vårdnadshavarens ansvar.

Detta gäller även om annan vuxen eller äldre syskon lämnar och/eller hämtar barn.

För förskolan råder inte skolplikt.

 

 

Personalen har haft utbildning om anmälningsplikten,
www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnochungaisocialtjansten/anmalanarbarnfarilla


Under kursen, som hölls av en av våra socialsekreterare i Vellinge kommun,
påpekades också att vi ska informera föräldrarna, om vad som gäller för vistelse på förskolan.

Den enda tid, man har rätt att ha barnen på förskolan, är följande:
Er arbetstid + restid,
inget annat,
inte semester (då har barnen också rätt till semester)
och inte andra fritidsaktiviteter som träning ,shopping, egen tid  osv
Detta innebär, att om en förälder slutar tidigare, skall barnet hämtas tidigare.

 

 

  
stäng