Syftet med rutiner för synpunkter och klagomålshantering är att kunna identifiera och förebygga brister inom förskolan, samt att identifiera nya och icke tillgodosedda behov hos familjerna. All personal är skyldig att ta emot synpunkter och klagomål och bidra till att dessa handläggs. Synpunkter eller klagomål ska alltid vidarebefordras till rektor, som ansvarar för att en utredning görs och att allt dokumenteras. Vid klagomål av så allvarlig karaktär att ärendet önskas tas vidare efter rektor och styrelse, kan Vellinge kommun kontaktas.

För anmälan, utredning och dokumentation används särskild blankett som kan laddas ner här.

För huvudmannens interna ansvarsfördelning, måste klagomålen kommuniceras i följande steg:

Steg 1 kontakta rektor: 0705-959877, email: skolgangen@skolgangen.se

Steg 2 kontakta styrelsen: 040-451931, email: lillk@skolgangen.se

Steg 3 kontakta utbildningsavdelningen Vellinge kommun 040-425000, email: vellinge.kommun@vellinge.se